سفارش تبلیغ
صبا ویژن

غزه درفلسطین

دربین فامیل هامی گشت وسراغ رادیو خراب هارا ازشان می گرفت وگاهی درست می کرد وگاهی سالم هاراخراب می کردکه بعدهافامیل هامی آمدندومی گفتند:"عبدالرحمن رادیو ی ماراخراب کرده......البته درست کردن هاخیلی بیشتربودند!

دوستانش می گفتندهمیشه موقع حمله باصدای بلند(الله اکبر)میگفت وجلومی رفت.خوش اخلاق وکم حرف بود!یادم می آیدکه زیادعکس ازخودش داشت!یک روزبه اوگفتم:"چرا انقدرعکس می گیری؟"جوابی نداد!بعدهافهمیدم که چرا؟!چون الآن می فهمم که چراعکس های او انقدر کم ومحدود اند!

التماس دعای فرج ،والهم عجل الولیک الفرج!نوشته شده در چهارشنبه 91 اردیبهشت 13ساعت ساعت 7:26 عصر توسط *****فلسطین| نظر

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin