سفارش تبلیغ
صبا ویژن

غزه درفلسطین

یاحضرت زهرا(س)یاحضرت زهرا(س)

چه انگلیسی چه عرب وچه ایرانی وفرانسوی همه می دانندکه مهربان ترین مادر دنیا زهراست.

ای مادرمهربانم بایادتوبزرگ شده ام!دوستت دارمگل تقدیم شماومانندهمه ی گل هاقول می دهم برایت خوشبو وتازه باشم.

یافاطمه زهرا(س)گرچه توگمنامی ولی همیشه تورا احساس می کنم.

من درباره ی شهدامی نویسم ولی شماهم جزءآن هایی!

التماس دعای فرج،والهم عجل الولیک الفرج!

                                                                                              نام ویادت جاویدان،مادرعزیزم.نوشته شده در شنبه 91 اردیبهشت 23ساعت ساعت 8:14 عصر توسط *****فلسطین| نظر

                                                  درخت موردعلاقه!

فلسطین! نامی آشنا برای همه مون!خدا همه را رحم کنه!آن ها که هیچ ولی شهیدانشان چه!!!!!!پس آن هاچه که یا بایدبه خاطر کشورشان ومبارزه بااستکبار وانگلیس اعتصاب غذا بکنند!!!!!!پس آن هاچه که باید به خاطر کشورشان خون بریزند!راستش من شرمندم!!!!!!چون من انگلیسی ام! ومی دانید شرم انگلیسی را........................من شرم دارم؛شرم من این است که ازکشورم طرفداری می کنم! ایران وغزه مرا ببخشید به قول تهرانی ها:"(داش!ببخش.)"

من دیگه ایرانی حساب می یام دوست دترم بمونم پس باوب نویسا عهدمی بندم!

التماس دعای فرج،والهم عجل الولیک الفرج!نوشته شده در یکشنبه 91 اردیبهشت 17ساعت ساعت 8:39 عصر توسط *****فلسطین| نظر

دربین فامیل هامی گشت وسراغ رادیو خراب هارا ازشان می گرفت وگاهی درست می کرد وگاهی سالم هاراخراب می کردکه بعدهافامیل هامی آمدندومی گفتند:"عبدالرحمن رادیو ی ماراخراب کرده......البته درست کردن هاخیلی بیشتربودند!

دوستانش می گفتندهمیشه موقع حمله باصدای بلند(الله اکبر)میگفت وجلومی رفت.خوش اخلاق وکم حرف بود!یادم می آیدکه زیادعکس ازخودش داشت!یک روزبه اوگفتم:"چرا انقدرعکس می گیری؟"جوابی نداد!بعدهافهمیدم که چرا؟!چون الآن می فهمم که چراعکس های او انقدر کم ومحدود اند!

التماس دعای فرج ،والهم عجل الولیک الفرج!نوشته شده در چهارشنبه 91 اردیبهشت 13ساعت ساعت 7:26 عصر توسط *****فلسطین| نظر

آزادسازی جاده اهواز-خرمشهر،بود!(30سال قبل؛11\2\1361)اسمش عبدالرحمن فضیلت جو!متولد1342درمسجدنجفیه فعالیت داشت.خودش تازه دوره ی نوجوانی راگذرانده بود! اومسئول قرآن نوجوانان بودودرلشکرذخیره ثبت نام کرده بودوبه محض شروع جنگ،به جبهه اعزام شدوتامدتی خانواده ازاوخبری نداشتند!علاقه ی زیادی به الکتررونیک داشت.کتاب هاخریده بود وبه درست کردن چیزهای ساده ی الکترونیک مشغول بود!وقتی وقت اضافی داشت،رادیوبازمی کرد وتعمیرمی کرد!دربین فامیل می گشت و...........

التماس دعای فرج،والهم عجل الولیک الفرج!نوشته شده در یکشنبه 91 اردیبهشت 10ساعت ساعت 4:55 عصر توسط *****فلسطین| نظر

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin